Genus: Kyasuchus EFIMOV, M. B., & LESHCHINSKIY, S.V., 2000
Etymology:

Species: saevi EFIMOV, M. B., & LESHCHINSKIY, S.V., 2000
Etymology:

Holotype:

Locality:

Horizon:

Biostratigaphy:

Age:

Material: