Genus: Zhyrasuchus NESOV & CHEREPANOV, 1989
Etymology:

Species: angustifrons NESOV & CHEREPANOV, 1989
Etymology:

Holotype: 332/12457

Locality: Dzharakhuduk, Uzbekistan.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material: Fragmentary skull.

Referred martial:

333-390/12457: Fragmentary skulls and fragmentary skeletons.