Oogenus: Protornithoolithus FANG, in FANG, ZHANG, PANG, LI, HAN, XIE, YAN, PANG LU & CHENG, 2007
Etymology:

Oospecies: tumendongensis FANG, in FANG, ZHANG, PANG, LI, HAN, XIE, YAN, PANG LU & CHENG, 2007
Etymology:

Holotype:

Locality: Xixia area, Henan Province, China.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Cretaceous.

Material: Eggs and eggshells.