Oogenus: Paradendroolithus ZHOU, REN, XU & GUAN, 1998
Etymology:

Oospecies: ginglongshanensis ZHOU, REN, XU & GUAN, 1998
Etymology:

Holotype:

Locality: Qinglongshan Region, Yunxian County, Hubei Province, China.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material: Eggs and eggshells.