Oogenus: Dictyoolithus ZHAO, 1994
Etymology:

Oospecies: hongpoensis ZHAO, 1994
Etymology:

Syntype: Field No. 79001

Locality: Hongpo, Chishuigou, Xixia County, Henan Province, China.

Horizon: Sigou Formation.

Biostratigraphy:

Age: Early Cretaceous. Note: CHENG, et al, 1995 prport the formation as Late Cretaceous.

Material: 2 broken eggs.

Referred material:

JIN, JACKSON, VARRICCHIO, AZUMA & HE, 2010

Locality: Kishui Basin, Zhejiang Province, China.

Horizon: Chichengshan Formation.

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material:

LSM F008a, b, ZMNH M8708-3: 3 clutches.

FPDM 7744, ZMNH M8735, M8738, M8734, M8708-1, M8708-2, M8707-1, M8702-2: Partial eggs.

FPDM. V.7744-1, -2, -3, -4: Eggshell thin section.

ZHOU, REN, XI & GUAN, 1998

Locality: Qinglongshan Region, Yunxian County, Hubei Province, China.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material:

Number: Not given: Eggs and eggshells.